[ Top ] [ Japanese ]

Takai Volcanic Rocks (Yagi, 1941) Akahane, 1976 (Photo)

Invalid synonym: Takai Lava