[ Top ] [ Japanese ]

Tamasato Formation (Shimakura and Tsuchida, 1939) Hirokawa and Yoshida, 1956